Організація

Державна атестація спеціаліста передбачає захист дипломної роботи, яка є підсумком навчання за програмою спеціаліста. Захист дипломної роботи завершує навчання студента в Львівському інституті економіки і туризму.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили переддипломну практику та захистили звіт з неї.

Дипломна робота має бути обов'язково рецензованою. Рецензентами можуть бути професіонали-практики, науковці, викладачі інших навчальних закладів, що є компетентними у даній галузі знань.

На випускову кафедру студенти подають :

1) дипломну роботу і заповнене завдання з усіма підписами та відгуком наукового керівника;

2) відгук організації, за матеріалами якої виконувалась робота;

3) зовнішні рецензії (1-2 - за рішенням кафедри).

До захисту подається дипломна робота, яка оформлена відповідно до вимог і отримала допуск до захисту після попереднього захисту на відповідній кафедрі.

Дипломна робота, яка представлена до захисту, повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника, візу завідувача кафедри.

Дипломна робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у терміни, визначені у завданні на виконання дипломної роботи, але не пізніше ніж за 15 днів до засідання державної екзаменаційної комісії (ДЕК) із захисту дипломної роботи.

Науковий керівник перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам та пише відгук на дипломну роботу (Додаток Д)

Рецензент призначається випусковою кафедрою.

Під час рецензування дипломної роботи рекомендується визначити:

- новизну постановки і розробки питання;

- використання сучасних методів дослідження;

- аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;

-особисту участь студента у наведених експериментальних досліджен­нях, теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення, ідеї, методики;

- вміння студента-дипломника чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його.Рецензія складається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендації до захисту (Додаток Ж).

Попередній захист дипломної роботи студент проходить на кафедрі. Студенти, дипломні роботи яких на попередньому захисті були оцінені позитивно, допускаються деканом до захисту на засіданні ДЕК. Дипломна робота має бути представлена ДЕК не менш ніж за три дні до захисту.

Захист дипломної роботи відбувається публічно на засіданні державної екзаменаційної комісії, склад якої затверджено у встановленому порядку. Студент готує виступ на 10-12 хвилин з використанням необхідного ілюстративного матеріалу (таблиць/графіків/ слайдів/формул та ін.), зміст та якість підготовки якого перевіряє науковий керівник.


2248241281798999.html
2248335275165888.html
    PR.RU™