Поняття корпоративних відносин та їх розвиток в Україні
тивного права. Зокрема, до ЦК України включено спеціальний розділ, присвячений господарським товариствам, який багато в чому суперечить ГК.

У главі 8 ЦК сформульовано деякі загальні положення про господарські товариства (поняття та види, майно господарського товариства, права та обов'язки учасників тощо), а також визна­чено правовий статус повного (статті 119—132), командитного товариства (статті 133—139), товариства з обмеженою (стат­ті 140—150) та додатковою (ст. 151) відповідальністю, акціо­нерного товариства (статті 152—162). Правовому статусу ви­робничих кооперативів як виду підприємницьких товариств присвячено статті 163—166 ЦК.

У Господарському кодексі України основною організацій­но-правовою формою суб'єкта господарювання визнане підпри­ємство (за ст. 191 нового ЦК підприємство як єдиний майновий комплекс розглядається як об'єкт цивільних прав, а не суб'єкт майнових правовідносин). Про господарські товариства йдеться у главі 9 ГК, в якій дано визначення поняття та названо види господарських товариств, їх установчі документи, вимоги щодо державної реєстрації, наведено деякі положення про власність (фонди) господарського товариства, права та обов'язки учасни­ків товариства тощо (статті 79—92 ГК). Уперше окремим поло­женням визначено зміст корпоративних прав (ч. 1 ст. 167 ГК). Серед норм про підприємства колективної власності як суб'єк­тів господарювання у главі 10 ГК превалюють положення про виробничі кооперативи.

Отже, як видно зі змісту положень про господарські товари­ства і виробничі кооперативи, закріплених у ЦК і ГК України, ці положення переважно дублюють одне одного. У статті 92 ГК зазначено, що порядок створення та діяльності окремих видів господарських товариств регулюється ГК, ЦК України та інши­ми законами.

Нові кодекси містять також певні невідповідності (супереч­ності) у регулюванні одних і тих самих питань корпоративного права. Так, розбіжності між кодексами простежуються в підхо­дах до поділу акціонерних товариств на окремі види, щодо пере­важного права акціонерів на придбання акцій, порядку прий­няття рішень органами управління акціонерним товариством, у порядку передачі прав за цінними паперами та деяких інших питаннях.
Ще у пропозиціях Президента України у зв'язку з повер­ненням Верховній Раді для повторного розгляду ЦК і ГК зазна­чалося, що ці кодекси пропонують два кардинально протилежні підходи щодо вирішення одних і тих самих питань; паралельно існують два шляхи розв'язання проблеми і невідомо, яким кодек­сом — Цивільним чи Господарським, у конкретній ситуації слід керуватися.

Нині розходження у питаннях корпоративного права стають причиною псиних труднощів і непорозумінь в їх застосуванні на практиці. Суди нерідко по-різному вирішують однотипні спори. Хоча вагомий внесок у розвитку корпоративного права все ж відбувається завдяки процесам формування судової практики ви­рішення корпоративних конфліктів Верховним Судом України та Вищим господарським судом України. Поряд із тим, актуаль­ною залишаєтьсяпотреба внесення змін до названих правових МЛІВ Э МЄГОЮ консолідаціїположень про корпоративні відноси­ни в одномуз них(бажано у ЦК).

Позитивним кроком для розвитку корпоративного законо­давства стало прийняття Закону «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 p., який регулює відносини, що виника­ють під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження про­фесійної діяльності на фондовому ринку1.

Визначальний вплив на регулювання корпоративних від­носин в акціонерних товариствах повинен здійснити довго­очікуваний Закон «Про акціонерні товариства», який Верхов­на Рада України ухвалила в другому читанні 17.09.08 p., а вже 22.10.2008 р. цей нормативно-правовий акт було підписано Пре­зидентом України2. Документ набирає чинності через шість місяців від дня його опублікування, окрім положення, в яко­му закріплена норма про існування акцій товариств виключно в бездокументарній формі, що набуває чинності через два роки з дня опублікування цього закону. А через два роки після дня набрання чинності цим Законом втратять чинність статті 1—49 Закону України «Про господарські товариства» у частині, що стосується акціонерних товариств.

З прийняттям Закону «Про акціонерні товариства» тільки започатковано оновлення корпоративного законодавства Украї-

1 Голос України. - 2006. - 14 квітня (№ 69).

2 Закон України «Про акціонерні товариства» // ВВР. — 2008. — № 50—
51.-Ct.384.


321911848706765423.html
1911906831093891.html
    PR.RU™