Тема 4. Невербальна форма комунікації

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Розвиток комунікацій у соціологічній науці

1. Генеза соціальних комунікацій.

2. Поняття та сутність соціальної комунікації. Функції комунікації.

3. Типологія комунікацій. Моделі соціальних комунікацій.

4. Роль комунікацій у механізмі забезпечення стійкості соціуму.

5. Роль та значення масової комунікації в сучасному світі.

Теми рефератів:

1. Системи комунікації в первісному суспільстві.

2. Проблема комунікації в епоху Відродження і Новий час.

3. Вплив масової комунікації на формування ціннісних орієнтацій.

Література.

1. Белановский С. А. Метод фокус-групп : учебное пособие / С. А. Белановский. – М. : Николо-Медиа, 2001.

2. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / В. М. Березин. – М. : РИП-холдинг, 2003.

3. Бориснев С. В. Социология коммуникации : учебное пособие для студентов вузов / С. В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

4.Бучковська О. Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід / О. Ю. Бучковська // Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 2007. – № 4.

5. Вербець В. В. Соціологія: курс лекцій : навч. посіб. / В. В. Вербець, О. А. Субот, Т. А. Христюк. – К. : Кондор, 2009.

6. Вербець В. В. Соціологія: теоретичні та методичні аспекти : навч.-метод. посіб. / В. В. Вербець ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне : РДГУ, 2005.

Тема 2. Комунікативний простір і його організація

1. Поняття комунікативного простору.

2. Поняття комунікативної поведінки. Норми комунікативної поведінки.

3. Символічна організація.

4. Поняття «ключовий комунікатор».

Теми рефератів:

1. Комунікація в сучасному суспільстві.

2. Міжнародний досвід переходу до інформаційного суспільства.

3. Параметри комунікативної компетентності та комунікативної культури особистості.

4. Основні моделі комунікативного процесу: їх практичне значення та характеристика.

5. Масова комунікація. Соціально-психологічний аспект.

Література.

1. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию исследования / М. М. Назаров. – М. : Авантиплюс, 2004.

2. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации : учебное пособие / Т. В. Науменко. – СПб.[и др.] : Питер, 2005.

3. Петрунин Ю. Ю. Политические коммуникации : учебное пособие для студентов вузов / Ю. Ю. Петрунин ; под ред. А. И. Соловьёва. – М. : Аспект Пресс, 2004.

4. Соколов А. В. Введение в теорию социальной коммуникации : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. «Культурология» / А. В. Соколов. – СПб. : СПбГУП, 1998.

5. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учебное пособие / А. В. Соколов. ‑ СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002.

6. Соколов А. В. Социальные коммуникации : учебно-методическое пособие. / А. В. Соколов. – М. : ИПО Профиздат, 2001

Тема 3. Вербальна форма комунікації

1. Поняття вербальної комунікації.

2. Мовна діяльність та її види: говоріння, аудіювання (слухання), читання і письмо.

3. Мовознавство як наука. Її основні розділи і проблематика.

4. Класифікація функцій мови.

5. Поняття і технології ефективного слухання.

Теми рефератів:

1. Сутність і основні види вербальної комунікації.

2. Стереотипи в суспільній свідомості.

3. Роль мови в засобах масової комунікації.

Література:

1. Баева О. А. Ораторское искусство и деловое общение : учебное пособие / О. А. Баева. – М. : Новое знание, 2003.

2. Биркенбил В. Ф. Язык интонации, мимики, жестов / В. Ф. Биркенбил. – СПб. : Питер, 1997.

3. Біличенко О. Л. Художня література в інформаційно-комунікаційному просторі сучасності : монографія / Л. О. Біличенко. ‑ Слов’янськ : СДПУ, 2012.

4. Бодалев А. А. О взаимосвязи общения и отношения / А. А. Бодалев // Вопросы психологии / ред. Е. В. Щедрина. – 1994. – №1 – 127 с.

5. Бориснев С. В. Социология коммуникации : учебное пособие для студентов вузов / С. В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003

6. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация : учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина ; под ред. проф. О. Я. Гойхмана. ‑ М. : ИНФРА-М, 2003. ‑ 272 с.

7. Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / И. Н. Горелов. – М., 1980

Тема 4. Невербальна форма комунікації

1. Основні канали невербальної комунікації: проксемика, кінесика, вокаліка, фізичні характеристики, хаптика, хрономіка, артефакти, ольфактика, естетика.

2. Проксемика і просторові умови спілкування.

3. Причини порушення комунікативного контакту.

4. Ефект дзеркального віддзеркалення в комунікації.

Теми рефератів:

1. Мова невербальної комунікації: характеристика відкритих і закритих сигналів.

2. Типологія невербальних засобів.

3. Невербальні засоби в діловій розмовній практиці.

4. Невербальна комунікація та її роль у спілкуванні.

5. Статево-рольові відмінності і стандарти в невербальній комунікації.

Література:

1. Богомолова Н. Н. Отношение аудитории к коммуникатору как фактор эффективности коммуникативного воздействия / Н. Н. Богомолова, О. Т. Мельникова // Оптимизация речевого воздействия / под ред. Р. Г. Котова. – М., 1990.

2. Бодалев А. А. О взаимосвязи общения и отношения / А. А. Бодалев // Вопросы психологии / ред. Е. В. Щедрина. – 1994. – №1

3. Бориснев С. В. Социология коммуникации : учебное пособие для студентов вузов / С. В. Бориснев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

4. Крейдлин Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации / Г. Е. Крейдлин. – М. : Языки славянской культуры, 2004.

5. Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – М. : Новое литературное обозрение, 2002.

6. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации / А. П. Садохин. ‑ М. : Высшая школа, 2003.

7. Садохин А. П. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие по дисц. «Культурология» [для студентов вузов] / А. П. Садохин. ‑ М. : АЛЬФА-М: ИНФРА-М, 2000.


1910653618413595.html
1910723816378578.html
    PR.RU™